• Zasielame na dobierku

  Equihumus vám radi zašleme na dobierku alebo pripravíme na odber na adrese našej firmy.

 • Vedeli ste?

  Konský trus sa počas rozkladu zahrieva, čím chráni rastliny pred jarným mrazom.

Použitie

Rozsah a spôsob použitia

Hnojivo je určené na základné hnojenie všetkých poľnohospodárskych a okrasných kultúr, pre ovocné a lesnícke škôlky, parky a trávnaté plochy. Má vysoký obsah organických látok, ktorý má priaznivý vplyv na fyzikálno-mechanické a biologické vlastnosti pôdy, dodáva rastlinám potrebné živiny v pre nich optimálnej forme a je ľahko aplikovateľné a presne dávkovateľné. Aplikuje sa pred sejbou alebo sadbou s následným zapracovaním do pôdy. Po aplikácií sa odporúča pôdu zavlažiť.

Balenie

 • 4 kg PE vrece (základné balenie)
 • 1 kg
 • 10 kg
 • 15 kg

Skladovanie

Skladujte v pôvodných obaloch v krytých vetrateľných a uzamykateľných skladoch oddelene od potravín a krmív. Doba použiteľnosti pre výrobok skladovaný v pôvodných obaloch je 3 roky od dátumu výroby.

Zloženie výrobku

 • Obsah vlhkosti v % max. 15,0
 • Obsah spáliteľných látok v sušine v % minimálne 60,0
 • Obsah celkového dusíka ako N v sušine % minimálne 1,0
 • Obsah celkového fosforu ako P2O5 v sušine % minimálne 0,5
 • Obsah draslíka ako K2O v sušine % minimálne 1,0
 • Hodnota pH 6,0 – 7,5
 • Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR.

Zneškodňovanie obalov

Prázdne obaly odovzdajte na recykláciu do separovaného zberu, alebo na likvidáciu podľa miestnych predpisov.

Ochrana zdravia a bezpečnosti ľudí a zvierat

Pri aplikácií prípravku je potrebné zachovať základné zásady hygieny a bezpečnosti pri práci a používať osobné ochranné prostriedky. Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť /S20, S21/. Po práci a pred jedlom umyť si ruky s teplou vodou a mydlom /S28/. Dbať aby sa prípravok nedostal do oči /S25/, chrániť pred nepovolenými osobami a deťmi /S2/. Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu /S17/.

Prvá pomoc

Po zasiahnutí očí vymývať prúdom čistej vody /S25, S26/. V ťažších prípadoch , najmä pri požití a po zasiahnutí očí treba vyhľadať lekársku pomoc V prípade potreby sa obrátiť na Toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel: 02/54774166.

Dodávateľ: Metal Service Centre - IMC Slovakia s.r.o.,017 01 Považská Bystrica